Elektro-energetické stroje a zariadenia
Elektronika
Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
Počítačové programy (softvér)
Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Skúmanie dokumentov
 
Predmet znaleckej činnosti
 • spracovanie obrazových elementov, záznamov, fotodokumentácie zo záberov bezpečnostných, monitorovacích a pozorovacích zariadení.
 • MT mobilné telefóny a zariadenia všetkých generácií – kompletný forenzný audit
 • počítače, softvér, hardvér 
 • ochrana informačných údajov, počítačové  a internetové pirátstvo, nelegálny software, informácie v PC, e-maily, správy, video, audio... aj zmazané – kompletný forenzný audit
 • elektronické zariadenia a systémy
 • spotrebná elektronika a elektrotechnika
 • elektrické stroje a prístroje
 • stanovenie všeobecnej hodnoty chráneného a nechráneného nehmotného investičného majetku (software, goodwill, know-how, oceniteľné práva, výskumné činnosti..)
 • stanovenie všeobecnej hodnoty hmotného investičného majetku (pozemkov, nehnuteľností a stavieb, bytov a nebytových priestorov, nedokončených stavieb, lesov, viníc, vodných plôch...)
 • stanovenie všeobecnej hodnoty hnuteľného investičného majetku ( strojov, strojových zariadení, dráhových vozidiel, prístrojov, dopravných prostriedkov, stád a ťažných zvierat a iného hnuteľného majetku)
 • stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení
 • stanovenie všeobecnej hodnoty finančných investícií (cenné papiere, vklady..)
 • stanovenie všeobecnej hodnoty zásob ( materiál, výroba , zvieratá, výrobky...)
 • stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok ( krátkodobé, dlhodobé )
 • stanovenie všeobecnej hodnoty finančného majetku ( peniaze, ceniny, vklady...)
 • stanovenie všeobecnej hodnoty ostatného majetku
 • stanovenie všeobecnej hodnoty cudzích pasív ( rezervy, úvery, výpomoci, pasíva)